Fallstudier

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp. Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. (Denscombe 2014)

Fallstudier möjliggör en djupdykning inom ämnet och i detalj en undersökning av företeelser som annars kanske inte hade kommit upp till ytan. I fallstudier ligger intresset i vad som försiggår i miljön men också i förklaringar till varför dessa händelser inträffar. (Denscombe 2014)

Hoppa till:
1. Strategins lämplighet
2. Implementation
3. Att tänka på vid val och implementation av fallstudier
4. Datainsamlingsmetoder
5. Kunskaper från fallstudier
6. Nytta, generaliserbarhet, reliabilitet och validitetsbegränsningar
7. Referenser

1. Strategins lämplighet

Fallstudier passar bra till småskaliga studier genom att koncentreras på ett eller bara några få utrymmen. De används till största del för att upptäcka information. Fallstudier gör det möjligt att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra för vissa aspekter i en situation. Informationen används också för att förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som observerats i studien uppstod. Information från fallstudier är värdefull på så sätt att: informationen i sig är viktig, den föreslår nya vägar att utforska eller att den förklarar hur aspekter i fallet sammanflätas. (Denscombe 2014)

Fallstudier har även använts för att testa teorier. Syftet med fallet här är att låta forskaren se om det en teori förutsäger faktiskt kommer att hända i praktiken i en verklig miljö. I detta syfte kommer fallstudien antingen att förstärka en teori genom att demonstrera hur det fungerar reellt eller testa om en teori även fungerar under specifika villkor, de som återfinns i miljön för fallet. (Denscombe 2014)

Exempel på utförd studie:
En fallstudie diskuterade vikten av att mäta hur elever uppfattar kvaliteten hos tjänster inom högre utbildning. Författarna granskade litteratur som inbegrep mätningar om användares uppfattning om e-tjänster. De konstaterade dock att ingen studie gjorts på e-tjänster för lärande syfte. Studiens syfte var således att försöka fylla den luckan. Fallet som valdes var ett helt online-baserat universitet, The Open University of Catalonia, med huvudsäte i Barcelona, Spanien. Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge preliminära forskningsresultat. (Martinez-Argiielles et al. 2009)

Till toppen

2. Implementation

Fallet som studien undersöker är normalt sett någonting som redan existerar. Det är inte en situation som skapats speciellt för forskningen. Det är inte som i ett experiment där forskaren inför kontroller av variabler så att effekterna kan mätas. Fallet finns redan innan undersökningens början och fortsätter att existera när den avslutats. (Denscombe 2014)

Exempel på utförd studie:
En studie undersökte relationen mellan låginkomst i familjer och barnens utveckling i skolan. Studien följde flickan Alicias (pseudonym) utveckling under en 10-årsperiod. Hon och hennes familj studerades när Alicia var 6, 10, 13 och 17 år gammal. Forskaren intresserade sig till en början av läskunskaper men breddades med tiden till att även innehålla kommentarer om skola, lärare och mål för framtiden. (Compton-Lilly 2014)

Till toppen

3. Att tänka på vid val och implementation av fallstudier

Fallet som studeras måste avgränsas och det kan vara svårt att definiera på ett absolut och entydigt sätt. Detta kan innebära svårigheter när det gäller vilka källor av data som man ska inkluderas och vilka som ska exkluderas. (Denscombe 2014)

Att få tillgång till olika omgivningar för fallstudier kan vara en krävande del i forskningsprocessen. Om tillstånd nekas eller återkallas kan forskningen få problem. För fallstudier kan även tillgång till olika dokument, människor och miljöer skapa etiska problem när det gäller sekretess. (Denscombe 2014)

Strategin tenderar även att fokusera på processer snarare än mätbara slutprodukter. Till sin spets kan den ibland ses producera mjukdata då den använder kvalitativ data och tolkande metoder. Fallstudier är relativt accepterat när det gäller att tillhandahålla beskrivningar av en situation men rätt olämpliga till analyser och utvärderingar. Detta är dock inget som är hugget i sten men det är viktigt för forskaren att vara medveten om dessa uppfattningar. Det krävs noggrann uppmärksamhet på detaljer och noggrann användning när fallstudier tillämpas. (Denscombe 2014)

Till toppen

4. Datainsamlingsmetoder

För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. Alla metoder som är lämpliga i relation till processen kan användas för undersökningen. (Denscombe 2014)

Exempel på utförd studie:
I studien som granskade e-inlärning användes intervjuer. E-post sändes ut till ett slumpmässigt urval av elever där de ombads att beskriva 5 positiva saker och 5 negativa saker med universitetets e-tjänst. Den insamlade datan var kvalitativ. (Martinez-Argiielles et al. 2009)

I fallstudien med Alicia användes intervjuer, observationer i klassrummet, fältanteckningar, lästester, testresultat och skriftligt urval. Författaren skriver att eftersom fokus låg på familjemedlemmar relaterat till ekonomiska utmaningar användes speciellt intervjuer. Alla intervjuer med Alicia och hennes familj ägde rum i familjens vardagsrum och ljud spelades in. Anteckningar gjordes efter intervjun. (Compton-Lilly 2014)

Till toppen

5. Kunskaper från fallstudier

Upptäckterna av fallstudier används för utveckling av teorier. De tenderar att ses som en startpunkt för forskning som en förklarande eller undersökande bas som hjälper utvecklingen av teorin. Det är i detta analytiska hänseende som fallstudier kan generaliseras. (Denscombe 2014)

Exempel på utförd studie:
Studien om e-inlärning kunde visa på en helhetsuppfattning vad gällde tjänsternas kvalitet då inte bara inlärningen diskuterades utan även administrativa tjänster och backup-tjänster. Av resultatet på incidenter som rapporterades av studenterna kunde forskarna etablera några rekommendationer för tjänsterna. Å ena sidan bör de positiva incidenterna behållas och förstärkas å andra sidan bör kvaliteten för det som rapporterats som negativa händelser förbättras. Åtgärderna skulle avsevärt förbättra den övergripande kvaliteten. De erhållna resultaten syftade även till att visa på fördelarna med den typ av teknik som användes för att utvärdera sådana här system, speciellt när de endast är online-baserade. (Martinez-Argiielles et al. 2009)

I studien om Alicia kunde forskaren få inblick i familjens liv. Hon kunde se utmaningarna de hade, både ekonomiskt och att leva i ett fattigt område, och se förälderns intresse för utbildning och höga förväntningar på samt förtroende för potentialen hos sina barn. Den här insynen inbjöd forskaren att se bortom föräldraskap och utbildning som orsaker till skillnader i studieresultat. Författaren kunde utifrån detta dra två slutsatser. Den ena var att samhället måste inse att alla barn och familjer har rätt till jobb, säkra stadsdelar, bra skolor och tillgång till drömmar och mål. Fattigdomen har en konkret inverkan på människor liv och en förändring bör ske, inte bara i skolor utan stadsdelar också och till slut samhället. Den andra slutsatsen var att lärare måste visa att de bryr sig, de behöver lyssna på eleverna och visa respekt för elevernas familjer och situationer. (Compton-Lilly 2014)

Till toppen

6. Nytta, generaliserbarhet, reliabilitet och validitetsbegränsningar

Enskilda fallstudier bör inte betraktas som en del av en urvalsundersökning. Det är inte en del av den hela som ska representera den hela. Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö. (Denscombe 2014)

Fallstudier är generaliserbar till teoretiska påståenden och inte populationer eller universum. För fallstudier är målet att utvidga och generalisera teorier (analytisk generalisering) och inte att räkna frekvenser (statistisk generalisering). Resultaten från fallstudier är inte att betrakta som absoluta. De är i behov av bekräftelse från annan forskning, som kan kontrollera dess tillförlitlighet, eller så kan resultaten ses som en pågående process där de används för att förfina idéer som utvecklats i tidigare forskning. (Denscombe 2014)

Fokus på enskilda fall ger möjlighet för forskaren att få en helhetssyn och titta på djupet på komplexa samhällsföreteelser. Fallstudier kan ge goda resultat i både byggandet av och testandet av teorier. (Denscombe 2014)

Till toppen

7. Referenser

Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects. 5. uppl., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education

Martinez-Argiielles, M., Casta’in, J., & Juan, A. (2009). How do students measure service quality in e-learning? A case study regarding an internet-based university. In ECEL2009-8th European Conference on E-Learning: ECEL2009 (p. 366). Academic Conferences Limited.

Compton-Lilly, C. (2014). A family case study: How money might matter for academic learning. Global Education Review, 1 (2), 26-40.

Annons